topbucik.pl
polecane-kredyty.pl

Witaj Gościu!   :: AGRO Oferty rolne i ogłoszenia rolnicze :: Zaprezentuj za darmo swoją ofertę ::   Użytkowników portalu: 826
Regulamin

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU SPO?ECZNO?CIOWEGO Agro-Gielda.pl

I Preambu?a i definicje

1. Niniejszy Regulamin okre?la warunki korzystania z internetowego serwisu Agro-Gielda.pl, w szczeglno?ci uprawnienia i obowi?zki zarejestrowanych u?ytkownikw Agro-Gielda.pl.

2. Ilekro? w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - nale?y przez to rozumie? niniejszy regulamin okre?laj?cy w szczeglno?ci warunki uczestnictwa w Agro-Gielda.pl. prawa i obowi?zki Agro-Gielda.pl oraz U?ytkownikw zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn?, warunki ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?, zasady ochrony danych osobowych, jak rwnie? zasady okre?laj?ce zakres odpowiedzialno?ci Agro-Gielda.pl z tytu?u ?wiadczenia us?ug,
4) U?ytkownik - nale?y przez to rozumie? osob? fizyczn?, ktra poprzez akceptacj? Regulaminu i przej?cie procedury rejestracyjnej uzyskuje dost?p do us?ug oferowanych przez Agro-Gielda.pl,
5) Profilu - nale?y przez to rozumie? miejsce w Agro-Gielda.pl, gdzie opublikowany jest zbir informacji o U?ytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach okre?lonych w Regulaminie oraz za??cznikach do Regulaminu,
6) Koncie - nale?y przez to rozumie? istniej?cy w bazie danych Agro-Gielda.pl wpis, potwierdzaj?cy fakt bycia U?ytkownikiem, z ktrego wynikaj?: mo?liwo?? dost?pu do us?ug po podaniu loginu oraz has?a, mo?liwo?? modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, mo?liwo?? modyfikacji ustawie? Konta,
7) Administratorach - nale?y przez to rozumie? osoby wyznaczone przez Agro-Gielda.pl, odpowiedzialne za prowadzenie Agro-Gielda.pl, w tym w szczeglno?ci za wsparcie techniczne dla U?ytkownikw oraz pilnowanie porz?dku i przestrzegania przepisw Regulaminu przez U?ytkownikw.

3. Agro-Gielda.pl jest serwisem spo?eczno?ciowym, umo?liwiaj?cym swoim U?ytkownikom nawi?zywanie kontaktw, wymian? informacji i do?wiadcze?, publikowanie i promocj? informacji na swj temat.

II Zawieranie i rozwi?zywanie umw o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.

4. U?ytkownikiem Agro-Gielda.pl mo?e by? wy??cznie pe?noletnia osoba fizyczna.

4a. Osoba fizyczna mo?e by? U?ytkownikiem Agro-Gielda.pl, o ile:
1) posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych albo
2) uzyska zgod? przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych.

5.
1. Rejestruj?c Konto U?ytkownik wyra?a zgod? na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowi?zuje si? do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofni?cia zgody na ktrykolwiek z warunkw Regulaminu U?ytkownik zobowi?zany jest do natychmiastowego usuni?cia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorw o cofni?ciu zgody.

6.
1. Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? zostaje zawarta z chwil? rozpocz?cia przez U?ytkownikw korzystania z us?ug ?wiadczonych przez Agro-Gielda.pl. Rozpocz?ciem korzystania z us?ug jest wys?anie wype?nionego formularza rejestracyjnego. Us?ugi ?wiadczone s? wy??cznie zarejestrowanym U?ytkownikom po poprawnym zalogowaniu si? na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Ka?da ze stron mo?e rozwi?za? Umow? o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. Agro-Gielda.pl rozwi?zuje Umow? poprzez skasowanie Konta U?ytkownika przez Administratorw.
5. U?ytkownik rozwi?zuje Umow? poprzez:
1) samodzielne skasowanie Konta albo
2) zg?oszenie ??dania usuni?cia Konta Administratorom.
6. W przypadku zg?oszenia ??dania usuni?cia Konta Administratorom zgodnie z 6 ust. 5 pkt. 2), rozwi?zanie Umowy nast?puje po up?ywie okresu wypowiedzenia wynosz?cego 72 godziny.

6a. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie prawo do usuni?cia Konta U?ytkownika, ktrego dzia?ania zostan? uznane za szkodliwe dla Agro-Gielda.pl.

7.
1. Dost?p do wi?kszo?ci us?ug Agro-Gielda.pl jest bezp?atny, w szczeglno?ci nie s? pobierane op?aty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o U?ytkowniku w Profilu.
2. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia op?at od dowolnych us?ug ?wiadczonych w ramach Agro-Gielda.pl. Agro-Gielda.pl zobowi?zuje si? poinformowa? o zmianach odpowiednio wcze?niej.
3. U?ytkownik nie mo?e zosta? zobowi?zany do uiszczenia op?aty za us?ug?, na ktrej odp?atne otrzymywanie nie wyrazi? zgody.

8. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji us?ug, narz?dzi oraz sposobu dzia?ania Agro-Gielda.pl, w tym usuni?cia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania dzia?alno?ci, przeniesienia praw do Agro-Gielda.pl oraz podj?cia wszelkich dozwolonych przez prawo czynno?ci zwi?zanych z serwisem. U?ytkownikowi nie przys?uguj? z tytu?u wskazanych czynno?ci ?adne roszczenia wzgl?dem Agro-Gielda.pl.

8a. U?ytkownik udziela Agro-Gielda.pl prawa do wy?wietlania mu og?osze? rekrutacyjnych, a tak?e przesy?ania za jego zgod? og?osze? na jego skrzynk? pocztow?.

9. Agro-Gielda.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez U?ytkownika dane s? informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomo?ci publicznej w Profilu U?ytkownika. W szczeglno?ci s? one dost?pne dla osb korzystaj?cych z sieci internet oraz mog? by? indeksowane przez wyszukiwarki.

10. Aby korzysta? z bezp?atnych us?ug ?wiadczonych przez Agro-Gielda.pl w ramach Agro-Gielda.pl, konieczne jest za?o?enie Konta. Konto zak?ada si? poprzez wype?nienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowi?zkowych, wpisanie kodu aktywuj?cego oraz zapoznanie si? i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

10a. Agro-Gielda.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przegl?darkami internetowymi.

11. Us?ugi okre?lone w 3. ?wiadczone s? mi?dzy innymi poprzez:
1) udost?pnienie U?ytkownikowi mo?liwo?ci tworzenia publicznie dost?pnego Profilu,
2) udost?pnienie U?ytkownikowi mo?liwo?ci cz?onkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
3) umo?liwienie U?ytkownikowi wysy?ania wiadomo?ci prywatnych do innych U?ytkownikw, z zastrze?eniami okre?lonymi w niniejszym Regulaminie,
4) umo?liwienie U?ytkownikowi tworzenia listy kontaktw poprzez opcj? zapraszania i otrzymywania zaprosze? od innych U?ytkownikw.

III Rejestracja i Konto

12. Rejestracja polega na wype?nieniu formularza

13. W szczeglno?ci wymagane jest podanie nast?puj?cych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz has?a, a tak?e wpisanie miejscowo?ci, wojewdztwa oraz wybranie bran?y. Dane nale?y wprowadza? w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mog? zawiera? tylko te dane do ktrych zosta?y przeznaczone. W przypadku usuni?cia tych danych u?ytkownik traci mo?liwo?? korzystania z serwisu.

14. U?ytkownik zobowi?zany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

15. W przypadku stwierdzenia podania przez U?ytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy maj? prawo:
1) wezwa? U?ytkownika do natychmiastowego usuni?cia nieprawid?owo?ci,
2) zablokowa? Konto U?ytkownika do wyja?nienia sprawy,
3) skasowa? Konto U?ytkownika w trybie okre?lonym w 6. ust. 3 i 4.

16. W przypadku pojawienia si? uzasadnionych w?tpliwo?ci co do autentyczno?ci wprowadzonych przez U?ytkownika danych, Administratorzy mog? za??da? przedstawienia stosownych dokumentw potwierdzaj?cych te dane.

17. Przetwarzanie danych osobowych U?ytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udost?pnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa si? za jego zgod? wyra?on? przy rejestracji w Agro-Gielda.pl. Agro-Gielda.pl przetwarza dane u?ytkownika zgodnie z Polityk? Ochrony Prywatno?ci, przedstawion? w Za??czniku Nr 1 oraz zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

18. Zrealizowanie procedury rejestracji w Agro-Gielda.pl, ktrej skutkiem jest za?o?enie Konta, mo?liwe jest wobec U?ytkownika, ktry:
1) zapewnia i o?wiadcza, i? zapozna? si? i zaakceptowa? tre?? ca?ego Regulaminu,
2) wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentacj? (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
3) potwierdza autentyczno?? danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
4) wyra?a zgod? na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatw systemowych, w tym powiadomie? o nowych wiadomo?ciach i zaproszeniach w skrzynce Agro-Gielda.pl, przerwach technicznych w dzia?aniu Agro-Gielda.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalno?ciach.

19. Niedopuszczalne jest posiadanie wi?cej ni? jednego Konta.

20. Zabrania si? udost?pniania swojego Konta innym podmiotom.

21. Zabrania si? korzystania z Kont nale??cych do innych podmiotw.

IV. Polityka Prywatno?ci

1. Postanowienia oglne

1.1 Serwis www.agro-gielda.pl jest prowadzony przez firm? IT CITY MEDIA z siedzib? przy ul. Wandy Rutkiewicz 21 lok. 4, 50-571 Wroc?aw, NIP: 7491987604, REGON: 021250019 (dalej jako Administrator), ktra jest administratorem danych osobowych U?ytkownikw w rozumieniu Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rwnie? RODO). W celu kontaktu z administratorem wy?lij maila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

1.2 Niniejsza Polityka Prywatno?ci dotyczy portalu i forum agro-gielda.pl (dalej Serwis) i odnosi si? do ka?dego u?ytkownika (U?ytkownik), ktry korzysta z Serwisu.

1.3 Serwis informuje, ?e wszelkie tre?ci znajduj?ce si? w Serwisie chronione s? prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikaj?cymi z rejestracji znakw towarowych i nie mog? by? w ?aden sposb wykorzystywane bez wyra?onej na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci zgody uprawnionego, za wyj?tkiem dozwolonego u?ytku osobistego utworw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.4 Jakiekolwiek dzia?ania wykraczaj?ce poza w/w dozwolony u?ytek s? niedozwolone i mog? skutkowa? poci?gni?ciem do odpowiedzialno?ci cywilnej i karnej.

1.5 Administrator dok?ada wszelkich stara?, aby chroni? prywatno?? U?ytkownikw. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo ?rodki ostro?no?ci, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez U?ytkownikw by?y chronione przed utrat?, zniszczeniem, ujawnieniem, dost?pem osb niepowo?anych, niew?a?ciwym ich wykorzystaniem. Tak?e U?ytkownicy odpowiednimi dzia?aniami mog? przyczyni? si? do zwi?kszenia bezpiecze?stwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez cz?st? zmian? has?a dost?powego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo ka?dy U?ytkownik samodzielnie decyduje czy skorzysta? z przys?uguj?cych mu praw (patrz pkt 4) zwi?zanych z kontrol? nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, ktre prowadz? do uniemo?liwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w ktrym s? one niezb?dne do ?wiadczenia us?ugi przez Administratora, jest rwnoznaczne z rezygnacj? z danej us?ugi.

1.6 Administrator nie odpowiada za zasady prywatno?ci stron www, na ktre b?dzie wchodzi? U?ytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.7 O wszelkich zmianach dotycz?cych postanowie? w ramach Polityki Prywatno?ci, spowodowanych w szczeglno?ci wzbogaceniem katalogu us?ug oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatno?ci, U?ytkownicy b?d? powiadamiani drog? elektroniczn?.

1.8 Je?li nie zgadzasz si? z nasz? Polityk? Prywatno?ci, prosimy o niekorzystanie z us?ug Serwisu.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe U?ytkownikw rejestruj?cych si? w zak?adce Zarejestruj si? przetwarzane s? w celach:
a. ?wiadczenia przez Administratora us?ugi, dot?pu do Serwisu oraz akceptacj? regulaminu podstaw? prawn? przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, ktrej stron? jest U?ytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. marketingu bezpo?redniego Administratora oraz podmiotw zainteresowanych marketingiem w?asnych towarw lub us?ug - przesy?ania U?ytkownikom informacji handlowych zwi?zanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi tre?ciami dost?pnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych - podstaw? przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osb trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Podanie danych przez U?ytkownika w ramach rejestracji, o ktrej mowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym ?wiadczenia dla ?wiadczenia us?ugi.

2.3 Podanie danych (adres email) przez U?ytkownika w ramach rejestracji, o ktrych mowa w pkt. 2.1. oraz 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przes?anych drog? mailow?.

2.4 Odbiorc? danych osobowych U?ytkownikw zarejestrowanych w Serwisie (pkt. 2.1) , w zwi?zku ze ?wiadczeniem us?ug na podstawie stosownych regulaminw zamieszczonych w Serwisie s?, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:
a. pozosta?e podmiototy, ktre s? zaanga?owane w ?wiadczenie w funkcjonowanie Serwisu

2.5 W przypadku, gdy w zwi?zku ze ?wiadczeniem us?ug U?ytkownik przeka?e Administratorowi dane osobowe, ktre dotycz? osb spoza swojej struktury, ktrych jest administratorem - typu klient, u?ytkownicy Internetu, wwczas Administrator b?dzie mg? je przetwarza? w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane b?dzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.

2.6 U?ytkownik, stosownie do swych decyzji i o?wiadcze? (zgd) sk?adanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, mo?e wyrazi? nadto zgod? na:
a. przesy?anie informacji handlowych dotycz?cych marketingu bezpo?redniego us?ug lub towarw oferowanych przez Administratora lub jego partnerw handlowych, w tym newsletterw, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomoc? ?rodkw komunikacji elektronicznej, w szczeglno?ci poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyra?ana na podstawie art. 10 Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 roku),
b. wykorzystywanie w powy?szych celach automatycznych systemw wywo?uj?cych (zgoda wyra?ana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

Brak wyra?enia ww. zgd uniemo?liwia Administratorowi przesy?anie informacji handlowych kierowanych drog? elektroniczn?.

Dane osobowe U?ytkownikw przechowywane b?d? do momentu skorzystania przez U?ytkownika z praw prowadz?cych do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwo?ania przez u?ytkownika zgody na ich przetwarzanie lub usuni?cia konta U?ytkownika z Serwisu.

3. Wy??czenie odpowiedzialno?ci

3.1 Polityka Prywatno?ci nie dotyczy serwisw i firm, ktrych dane kontaktowe podane s? w Serwisie.

3.2 Wszelkie og?oszenia, reklamy czy inne podobne tre?ci zamieszczone w Serwisie maj? charakter wy??cznie informacyjny, nie stanowi? oferty w rozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego i nie mog? stanowi? podstawy do jakichkolwiek roszcze? wobec IT CITY MEDIA.

3.3 Serwis zosta? stworzony po to, aby pomaga? w komunikacji u?ytkownikw zwi?zanych z tematyk? bran?y agro - rolnej. Zalecamy, aby nie korzysta? bezwarunkowo z dokumentw, ktre udost?pniamy. Zawsze pami?taj, aby dany dokument dok?adnie przeczyta? i szczeg?owo przeanalizowa?, gdy? mo?e nie by? stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj si? z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialno?ci za jakikolwiek tre?ci zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.

4. Prawa U?ytkownikw Serwisu, zwi?zane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

4.1 U?ytkownikowi przys?uguje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s? dane osobowe jego dotycz?ce, a je?eli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dost?pu do nich oraz nast?puj?cych informacji:
a. celu przetwarzania;
b. kategorii odno?nych danych osobowych
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorcw, ktrym dane osobowe zosta?y lub zostan? ujawnione, w szczeglno?ci o odbiorcach w pa?stwach trzecich lub organizacjach mi?dzynarodowych; w miar? mo?liwo?ci planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mo?liwe, kryteriw ustalania tego okresu;
d. informacji o prawie do ??dania od administratora sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotycz?cego osoby, ktrej dane dotycz?, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak?e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, ktrej dane dotycz?- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmowa? tego typu dzia?a?.

4.2 U?ytkownik ma prawo ??dania od Administratora niezw?ocznego sprostowania dotycz?cych go danych osobowych, ktre s? nieprawid?owe. Z uwzgl?dnieniem celw przetwarzania, u?ytkownik, ktrego dane dotycz?, ma prawo ??dania uzupe?nienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o?wiadczenia.

4.3 U?ytkownik ma prawo ??dania od Administratora niezw?ocznego usuni?cia dotycz?cych go danych osobowych, a Administrator ma obowi?zek bez zb?dnej zw?oki usun?? dane osobowe, je?eli zachodzi jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci "Prawo do Zapomnienia"):
a. dane osobowe nie s? ju? niezb?dne do celw, w ktrych zosta?y zebrane lub w inny sposb przetwarzane;
b. osoba, ktrej dane dotycz?, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie wyst?puj? nadrz?dne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, ktrej dane dotycz?, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
c. dane osobowe by?y przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. dane osobowe musz? zosta? usuni?te w celu wywi?zania si? z obowi?zku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie pa?stwa cz?onkowskiego, ktremu podlega administrator; dane osobowe zosta?y zebrane w zwi?zku z oferowaniem us?ug spo?ecze?stwa informacyjnego, o ktrych mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.4 U?ytkownik, ktrego dane dotycz?, ma prawo ??dania od Administratora ograniczenia przetwarzania w nast?puj?cych przypadkach:
a. U?ytkownik kwestionuje prawid?owo?? danych osobowych na okres pozwalaj?cy Administratorowi sprawdzi? prawid?owo?? tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a u?ytkownik, sprzeciwia si? usuni?ciu danych osobowych, ??daj?c w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje ju? danych osobowych do celw przetwarzania, ale s? one potrzebne u?ytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?;
d. u?ytkownik wnis? sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s? nadrz?dne wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktrej dane dotycz?.

4.5 U?ytkownik, ktrego dane dotycz?, ma prawo otrzyma? w ustrukturyzowanym, powszechnie u?ywanym formacie nadaj?cym si? do odczytu maszynowego dotycz?ce go dane osobowe, ktre dostarczy? Administratorowi, oraz ma prawo przes?a? te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkd ze strony Administratora, je?eli:
a. przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody w my?l art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w my?l art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa si? w sposb zautomatyzowany.

4.6 U?ytkownik ma prawo ??dania, by dane osobowe zosta?y przes?ane przez Administratora bezpo?rednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mo?liwe.

4.7 U?ytkownikowi przys?uguje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpo?redniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi?zane z takim marketingiem bezpo?rednim.

4.8 U?ytkownikowi przys?uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

4.9 Po zalogowaniu si? do Serwisu U?ytkownik mo?e zmieni? swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i u?ywane do zalogowania si? do Serwisu. U?ytkownik mo?e rwnie? dane te zmodyfikowa? lub ca?kowicie usun?? swoje konto z Serwisu kontaktuj?c si? z administratorem pod adresem mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

4.10 W przypadku, w ktrym Pa?stwa Dane osobowe przetwarzane s? na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mog? Pa?stwo w ka?dej chwili cofn?? udzielon? zgod?. Cofniecie zgody pozostaje bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.

4.11 Kontakt u?ytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przys?uguj?cych u?ytkownikowi uprawnie?, nast?puje za pomoc? nast?puj?cych kana?w komunikacji:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Informacja o plikach Cookies

5.1 Serwis korzysta z cookies, ktre stanowi? pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze U?ytkownika przegl?daj?cego zawarto?? Serwisu i korzystaj?cego w jego ramach z oferowanych us?ug.

5.2 Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

5.3 Informacje zawarte w przechowywanych w urz?dzeniach U?ytkownikw plikach cookies, s? wykorzystywane w nast?puj?cych celach:
a. analizy zachowa? U?ytkownikw w Serwisie co umo?liwia Serwisowi dostosowanie ?wiadczonych us?ug i prezentowanych tre?ci do indywidualnych zainteresowa?, wymaga? i potrzeb danego U?ytkownika- podstaw? przetwarzania jest tutaj zgoda U?ytkownika udzielona w ww. celu wyra?ona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
b. cookies wykorzystywane s? tak?e w celach statystycznych maj?cych obrazowa? sposb korzystania z Serwisu przez U?ytkownikw, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb U?ytkownikw oraz innych osb korzystaj?cych z Serwisu, tworzenia statystyk ogl?dalno?ci podstron Serwisu,
c. zapewnienia bezpiecze?stwa i niezawodno?ci dzia?ania Serwisu.
d. Dane zachowane w plikach cookies s?u??cych do celw, o ktrych mowa w pkt. 5.5 przetwarzane s? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

5.4 W serwisie wykorzystywane s? cookies sesyjne, ulegaj?ce skasowaniu po zako?czeniu korzystania z Serwisu i zamkni?ciu okna przegl?darki internetowej, jak i cookies trwa?e, zapisywane w urz?dzeniach, za po?rednictwem ktrych U?ytkownik korzysta z Serwisu przez okre?lony czas lub do momentu ich usuni?cia.

5.5 Dane pochodz?ce z plikw cookie, b?d? przechowywane w zale?no?ci od rodzaju plikw: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez U?ytkownika z praw prowadz?cych do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwo?ania przez U?ytkownika zgody na ich przetwarzanie.

5.6 Zapisy pkt. 4 stosuje si? odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

5.7 U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plikw cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki cookies do urz?dzenia U?ytkownika. Zmiany ustawie?, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej lub za pomoc? konfiguracji us?ugi. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).


V Korzystanie z us?ug Agro-Gielda.pl ?wiadczonych w ramach Agro-Gielda.pl

24. Niedopuszczalne s? dzia?ania mog?ce utrudnia? lub destabilizowa? dzia?anie Agro-Gielda.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorw, ?e U?ytkownik dopuszcza si? takich dzia?a?, nast?pi niezw?oczne usuniecie jego Konta. Dzia?anie U?ytkownika polegaj?ce na prbie destabilizacji serwisu mog? by? rwnie? uznane za przest?pstwo w rozumieniu przepisw kodeksu karnego.

25. U?ytkownik jest zobowi?zany w szczeglno?ci do:
1) powstrzymywania si? od jakichkolwiek dzia?a? mog?cych utrudni? lub zak?ci? funkcjonowanie Agro-Gielda.pl oraz od korzystania z us?ug serwisu w sposb uci??liwy dla innych U?ytkownikw,
2) przestrzegania autorskich praw maj?tkowych oraz praw wynikaj?cych z rejestracji wynalazkw, patentw, znakw towarowych, wzorw u?ytkowych i przemys?owych innych osb,
3) powstrzymywania si? od jakichkolwiek dzia?a? naruszaj?cych prywatno?? innych U?ytkownikw, w szczeglno?ci zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych U?ytkownikach bez ich wyra?nej zgody, chyba ?e jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

26. Zabrania si? umieszczania w Agro-Gielda.pl i rozpowszechniania za jego po?rednictwem:
1) oprogramowania obj?tego prawami innych osb - bez w?a?ciwego upowa?nienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dost?pu do danych informatycznych, istotnego zak?cania lub uniemo?liwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zak?cania pracy systemw i sieci teleinformatycznych,
3) hase? komputerowych, kodw dost?pu lub innych danych umo?liwiaj?cych nieuprawniony dost?p do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

27. Zamieszczanie w Agro-Gielda.pl tre?ci bezprawnych, obra?liwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowi?zuj?cym w Polsce, propaguj?cych przemoc, nagannych moralnie lub naruszaj?cych powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Tre?ci takie oraz Konta ich autorw mog? zosta? usuni?te przez Administratorw.

28.
U?ytkownik mo?e zamieszcza? jedynie zdj?cia przedstawiaj?ce jego osob? w sposb umo?liwiaj?cy jej rozpoznanie. U?ytkownik wyra?a zgod? na rozpowszechnianie i publiczne udost?pnianie jego w?asnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie Agro-Gielda.pl. Zabrania si? zamieszczania zdj?? innych osb, a tak?e wszelkiego rodzaju tworw graficznych. Zezwala si?, ze wzgl?du na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, ?e b?dzie on polega? na zastosowaniu korekty globalnej, ktra polepsza jako?? (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala si? natomiast na stosowanie zabiegw selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementw, ??czenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest rwnie? zamieszczanie zdj?? o zabarwieniu pornograficznym lub nielicuj?cych z profesjonalnym charakterem Agro-Gielda.pl.
Administratorzy mog? usun?? zdj?cia uznane przez nich za niew?a?ciwe bez ostrze?enia i konieczno?ci powiadomienia U?ytkownika o tym fakcie.
Uporczywe zamieszczanie niew?a?ciwych zdj?? skutkowa? b?dzie usuni?ciem Konta U?ytkownika.

29. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usuni?cia Profilu, ktrego tre?? jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wp?yw na wizerunek Agro-Gielda.pl.

30. U?ytkownik ma prawo zablokowa? mo?liwo?? wysy?ania mu wiadomo?ci prywatnych oraz zaprosze? przez dowolnie wybranego innego U?ytkownika, z wy??czeniem Administratorw.

31. Zabrania si? wykorzystywania us?ug Agro-Gielda.pl, w szczeglno?ci wiadomo?ci prywatnych do rozsy?ania reklam towarw, us?ug, komercyjnych serwisw internetowych oraz innych tre?ci uznawanych jako spam.

32.
1. Wiadomo?ci prywatne i zaproszenia od U?ytkownika po raz pierwszy oznaczonego przez system antyspamowy jako spamera przez 7 dni od takiego oznaczenia kierowane b?d? automatycznie do katalogu "Spam".
2. Ka?de kolejne oznaczenie U?ytkownika jako spamera skutkowa? b?dzie wyd?u?eniem restrykcji okre?lonej w ust. 1. o dodatkowe 7 dni.
3. Wysy?anie spamu w sposb szczeglnie uci??liwy dla innych U?ytkownikw skutkowa? b?dzie usuni?ciem Konta.

33. U?ytkownik zobowi?zany jest do zapoznania si? z tre?ci? Pomocy nim zg?osi problem lub zada pytanie.

VI Prawa autorskie

41. U?ytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materia?w lub wypowiedzi w Agro-Gielda.pl wyra?a zgod? na wykorzystywanie ich przez innych U?ytkownikw w zakresie ich osobistego u?ytku oraz na potrzeby prowadzonych w Agro-Gielda.pl kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

42. U?ytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materia?w lub wypowiedzi stanowi?cych utwr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z p?niejszymi zmianami oraz nie stanowi?cych utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Agro-Gielda.pl w zakresie w?asnego u?ytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materia?w lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wy??cznie za zgod? uprawnionej osoby lub na podstawie przepisw prawa i niniejszego Regulaminu.

43. U?ytkownik publikuj?cy w Agro-Gielda.pl tre?ci o charakterze utworu autorskiego zrzeka si? wszelkich roszcze? wzgl?dem Agro-Gielda.pl z tytu?u nieodp?atnego wykorzystania (w tym usuni?cia z Agro-Gielda.pl) tych tre?ci.

44. U?ytkownik udziela Agro-Gielda.pl prawa nieodp?atnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materia?ach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej ca?o?ci (np. wizualizacji listy kontaktw albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniej?cymi danymi).

VII Odpowiedzialno??

45. Agro-Gielda.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? i form? materia?w i informacji umieszczonych w Agro-Gielda.pl przez U?ytkownika.

46. Agro-Gielda.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? wiadomo?ci prywatnych wysy?anych przez U?ytkownikw. Osoby wysy?aj?ce wiadomo?ci, ktrych tre?? narusza prawo lub prawem chronione dobra osb trzecich, mog? ponie?? z tego tytu?u odpowiedzialno?? karn? lub cywiln?.

47. U?ytkownik ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za z?amanie prawa b?d? szkod? wywo?an? jego dzia?aniami w Agro-Gielda.pl, w szczeglno?ci podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy s?u?bowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

48. Agro-Gielda.pl wyra?nie zastrzega, i? korzystanie z Agro-Gielda.pl i udost?pnianych przez niego us?ug odbywa si? na wy??czne ryzyko U?ytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materia?y, a tak?e dostarczane za po?rednictwem Agro-Gielda.pl produkty i us?ugi nie s? obj?te gwarancj? co do ich warto?ci, przydatno?ci, zupe?no?ci, kompletno?ci czy u?yteczno?ci.

49.
1. Agro-Gielda.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktw bezp?atnych oraz za nale?yt? jako?? towarw i us?ug bezp?atnych. Nie odpowiada tak?e za skutki niewykonania lub nienale?ytego wykonania zaci?gni?tych przez kogokolwiek, za po?rednictwem Agro-Gielda.pl, zobowi?za? oraz zdolno?ci tych osb do zaci?gania zobowi?za?.
2. Odpowiedzialno?? Agro-Gielda.pl za nale?yt? jako?? towarw i us?ug odp?atnych okre?laj? przepisy szczeglne, stanowi?ce podstaw? ?wiadcze? odp?atnych.

50. Agro-Gielda.pl nie udziela ?adnej gwarancji prawid?owego dzia?ania Agro-Gielda.pl w ca?o?ci albo w cz??ci.

50a. W przypadku otrzymania przez Agro-Gielda.pl urz?dowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez U?ytkownika i uniemo?liwienia mu dost?pu do tych danych, Agro-Gielda.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci wzgl?dem tego U?ytkownika za szkod? powsta?? w wyniku uniemo?liwienia dost?pu do tych danych.

51. Agro-Gielda.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody powsta?e w wyniku b??dw, awarii i przerw w funkcjonowaniu Agro-Gielda.pl.

VIII Reklamacje

52. Zak?cenia w funkcjonowaniu Agro-Gielda.pl, problemy i uwagi zwi?zane ze ?wiadczonymi us?ugami w ramach Agro-Gielda.pl mog? by? reklamowane przez U?ytkownika poprzez zg?oszenie tego do profilu pomoc Agro-Gielda.pl.

53. Zg?oszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Agro-Gielda.pl w terminie nie przekraczaj?cym 14 dni od dnia zg?oszenia reklamacji. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, je?eli wynika? ona b?dzie z nieznajomo?ci niniejszego Regulaminu, jego za??cznikw lub przepisw prawa. W szczeglno?ci Agro-Gielda.pl nie rozpoznaje reklamacji dotycz?cych kwestii opisanych w panelu Pomocy.

54. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto U?ytkownika w celu usuni?cia zak?cenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu Agro-Gielda.pl.

55. Reklamacje sk?adane do Agro-Gielda.pl, a dotycz?ce us?ug ?wiadczonych przez osoby trzecie za po?rednictwem Agro-Gielda.pl nie b?d? rozpatrywane. Agro-Gielda.pl nie ma obowi?zku przekazywania reklamacji w?a?ciwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizacj? reklamacji.

IX Przepisy przej?ciowe i ko?cowe

56. Agro-Gielda.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczno?ci uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

57.
1. Agro-Gielda.pl zobowi?zuje si? powiadomi? drog? elektroniczn? o istotnej zmianie Regulaminu tych U?ytkownikw, ktrych zmiana dotyczy bezpo?rednio.
2. U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za podanie adresu poczty elektronicznej, do ktrego nie ma dost?pu, w szczeglno?ci adresu nieprawid?owego lub nale??cego do innego podmiotu, oraz wynikaj?ce z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia okre?lonego w ust. 1.
3. U?ytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia okre?lonego w ust. 1. z przyczyn niezale?nych od Agro-Gielda.pl.

58. W przypadku zmiany Regulaminu U?ytkownikowi z chwil? zalogowania wy?wietlona zostanie lista najwa?niejszych zmian. U?ytkownik zobowi?zany jest do zapoznania si? z Regulaminem w nowym brzmieniu. Klikni?cie formu?y "Niniejszym o?wiadczam, ?e zapozna?em si? z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuj? go w ca?o?ci." oznacza wyra?enie woli pozostania w stosunku umownym z Agro-Gielda.pl na warunkach okre?lonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

59.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w ?ycie dn. 15 maja 2010 r.
2. 58. stosuje si? odpowiednio, z wy??czeniem zdania: "W przypadku zmiany Regulaminu U?ytkownikowi z chwil? zalogowania wy?wietlona zostanie lista najwa?niejszych zmian.".

 

Agro Gie?da i Og?oszenia ROLNICZE

Na ?amach portalu Agro-Gielda.pl prezentujemy Ci oferty i og?oszenia rolnicze. Dbamy by Twoje oferty zwi?zane z bran?? rolnicz?, produktami rolnymi i maszynami rolniczymi by?y prezentowane w sposb atrakcyjny i przejrzysty. Zach?camy Ci? do cz?stego odwiedzania portalu Agro-Gielda.pl i do publikowania og?osze? rolniczych gdy? w taki sposb mo?esz ?atwo dotrze? ze swoj? ofert? do setek potencjalnych odbiorw. Pami?taj, ?e Wszystkie oferty mo?esz u nas opublikowa? ca?kowicie za darmo!

Agro-Gielda.pl :: Twj portal rolniczy :: Forum rolne :: Og?oszenia rolnicze :: Oferty rolne


sideBar